Elliott Smith

Annandale Hotel Sydney, Australia

1999-01-09